تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی نقشه خوانی و آشنایی با علائم استاندارد

بسته آموزشی نقشه خوانی و آشنایی با علائم استاندارد

آیا میدانید PFD و P&ID چیست؟
PFD و P&ID شامل چه اصلاعات و داده هایی هستند؟
تفاوت PFD با P&ID چیست؟
دستگاه ها و تجهیزات در یک نقشه فرآیندی با چه علائمی مشخص میشوند؟
در این نرم افزار چندرسانه ای شما با نقشه های PFD و P&ID ، تفاوت ها، اطلاعات موجود در هر کدام و علائم اختصاری هر کدام از دستگاه ها و تجهیزات در نقشه های فرآیندی و ... آشنا میشوید.


بسته آموزشی نقشه خوانی و آشنایی با علائم استاندارد


اهداف PFD:
1. طراحی پایه واحد
2. هدف فرآیند
3. وضعیت و موقعیت تجهیزات
4. تاسیسات مورد نیاز

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

1. مقدمه:
        
اصول اولیه طراحی
         طراحی مدارک
         نقشه های مورد نیاز طراحی
2. PFD:
       
معرفی
         کلیات
         توصیف ها
         نشانه های Piping و تجهیزات
3. P&ID:
        
معرفی
         آرایش
         اطلاعات مورد نیاز
         یادداشت های کلی
        معیارها برای نقشه های UFD
        اختصارات و نشانه های گرافیکی
4. مطالعات موردی:
        PFD
        P&ID