تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی پمپ (Pump)

بسته آموزشی پمپ (Pump)

اجداد اولیه انسان در كناره جنگلها و آبها زندگی می كردند.مهد تمدن های انسانی در سواحل گرم و ماسه ای بوده.در حقیقت باید گفت كه این كشاورزان بودند كه اجتماعات كوچكی را كه بعدها به اولین شهرها تبدیل شدند ایجاد كردند.در تمدن رومی برای نیازهای كشاورزی و شهری هر نفر،در حدود 20 لیتر آب در روز مصرف می شده.

ازآنجائی كه منابع محلی پاسخگوی آب مورد نیاز نبود،بشر به فكر انتقال آن افتاد.اولین ابزار انتقال آب یك ظرف چتر مانند بود كه به انتهای یك تیر چوبی متصل می شد. در حدود 2000 سال قبل از میلاد،این ابزارهای ابتدائی توسط اولین مكانیزم اهرمی با نام جایگزین گشت.


pump

با وجود اینكه سیستم مذكور بطور قابل ملاحظه ای انتقال آب را ساده می كرد،ولی فقط میتوانست در یك زمان مشخص یك سطل را جابجا كند.هدف مخترعان عهد باستان نه تنهاسهولت فیزیكی انتقال آب،بلكه سرعت بخشیدن به آن و افزایش حجم آب جابجا شده نیزجانشین دستگاههای قبلی شد. Persian Wheel بود.نتیجاتاً یونانیان برای اختراع مكانیزمی جهت كنترل نیروی آب شهرت دارند.این سیستم دارای یك چرخ تیغه دار بود كه قسمت پائینی آن در جریان آب قرار می گرفت و نیروی جریان آب موجب دوران چرخ می گشت.
اگرچه دستگاه های متفاوت دیگری نیز بعد از آن ساخته شدند،ولی اصل بنیادین سیستمهای اهرمی انتقال آب ثابت باقی ماند،تا وقتی كه یكی از اختراعات مكانیكی مهم در جهان باستان ظهور كرد: پیچ ارشمیدس

پیچ ارشمیدس بر خلاف مكانیزهای گذشته،دو مزیت سهولت انتقال آب و سازگاری در شرایط و نیازهای مختلف را تواماً دارا بود و همچنین ثابت شد كه استفاده از این دستگاهها به منظور آبیاری بسیار مناسب و آسان است.
هدف از تمامی مطالب عنوان شده بیان این موضوع بود كه: پمپ یك تكنولوژی جدید نیست بلكه تنها نیروی محركه آن است كه جدید می باشد.نیروی محركه پمپ در ابتدا،انسانها و حیوانات بودند.طبیعی بود كه این پمپ ها در یك سرعت كاری پایین كار می كردند.سپس بشر از آب و باد بهره گرفت و این روند رشد ادامه یافت تا به امروزه كه بشر برای به حركت درآوردن پمپها از الكتروموتور و توربین بخار استفاده می كند.

 مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای پمپ:

1. تاریخچه پمپ
2. انواع پمپ
            
پمپ سانتریفوژ
             پمپ دنده ای
             پمپ پلانجری
             اساس و عملکرد
             ساختمان و اجزاء
             در سرویس قرار دادن
             از سرویس خارج کردن
             ثبت پارامترها و انجام بازرسی های لازم
             ...
3. نکات ایمنیبرچسب ها: بسته آموزشی پمپ ، Pump Training Course ،