تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی راکتورهای شیمیایی  (CHimical Reactor)

بسته آموزشی راکتورهای شیمیایی  (CHimical Reactor)

برای انجام واکنشهای شیمایی عوامل مهمی مانند برخورد اتم ها،دما،فشار،اختلاط و کاتالیست و ... تاثیر دارند.
 برای فراهم شدن شرایط مطلوب جهت انجام واکنش احتیاج به ظرفی داریم تا واکنش در آن انجام شود که در صنعت با این ظرف راکتور گویند.
 راکتورها بر اساس نوع جریان،عملکرد،ساختمان با انواع مختلفی تقسیم بندی میگردد.


  reactor

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

 
 1. معرفی انواع واکنش
                 شیمیایی
                 پلیمری
 2. عوامل موثر بر واکنش
                  غلظت و فشار
                  دما
                  کاتالیست
                  اختلاط
                  selectivity
 3. تقسیم بندی راکتورها
                  بر اساس نوع جریان
                  بر اساس عملکرد
                  بر اساس ساختمان
                  انواع خاص
 4. اجزای راکتور
                   بدنه
                   همزن
                   پره
                   Buffle & Draft tube
                   Distributer Collecter      
                   سیستم گرمایش و سرمایش
 5. در سرویس آوردن راکتورها
 6.
از سرویس خارج کردن راکتورها


برچسب ها: بسته آموزشی راکتورهای شیمیایی ، Reactor Training Course ،