تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK

بسته آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

 
بسته های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی
بسته های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی بسته های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی


بسته های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی


بسته های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی
بسته های آموزشی تجهیزات فرآیندی
بسته های آموزشی تجهیزات فرآیندی
در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 30 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 600.000 تومان ، تنها 500.000 تومان پرداخت مینمایید.
خرید
---------------------------------------------------

بسته های آموزشی تجهیزات الکتریکی و برقی
بسته های آموزشی تجهیزات الکتریکی و برقی
در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 20 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 400.000 تومان ، تنها 350.000 تومان پرداخت مینمایید.
---------------------------------------------------

بسته های آموزشی نرم افزارهای تخصصی
بسته های آموزشی نرم افزارهای تخصصی
در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 5 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 100.000 تومان ، تنها 75.000 تومان پرداخت مینمایید.
---------------------------------------------------

بسته های آموزشی مباحث ایمنی
بسته های آموزشی مباحث ایمنی
در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 3 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 70.000 تومان ، تنها 50.000 تومان پرداخت مینمایید.

---------------------------------------------------

مشاهده فیلم دمو: